fbpx
Danish Dutch English Finnish French German Italian Norwegian Spanish Swedish Turkish

Onze voorwaarden

Iedere website is verplicht om een aantal juridische documenten op te stellen. Van algemene- en leveringsvoorwaarden tot aan het privacy- en cookie beleid. Op deze pagina vindt u alle benodigde informatie.

PRIVACY VERKLARING

Slimmefolie gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem (6836 VD) aan de Simon vestdijksingel104, hierna tenoemen “Slimmefolie” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haarbezoekers. Slimmefolie verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van debepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene VerordeningGegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Slimmefolie u over demanier waarop Slimmefolie uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen inverzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Slimmefolie wordenaangeboden op Slimmefolie.net">www.Slimmefolie.net

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor deverwerking daarvan

1. Persoonlijk

Slimmefolie gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Slimmefolie past wat u op www.Slimmefolie.net ziet aan op uw interesses. Slimmefolie gebruiktdaarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kunu hier meer lezen.

2. Doel

Slimmefolie verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.Slimmefolie.net, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor deverwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Slimmefoliegebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wijgebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens.Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht vanpersoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Slimmefolie.

3. Bestelling

Voor uw bestelling heeft Slimmefolie uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en somsook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogtehouden over uw bestelling. Slimmefolie verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig isvoor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.Als u op www.Slimmefolie.net bij een externe verkoper bestelt, geeft Slimmefolie uw gegevens aandeze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevensomgaan als Slimmefolie dat doet.

4. Uw account

In uw account op www.Slimmefolie.net slaat Slimmefolie onder andere de volgende informatie op: adres(sen), uw naam, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, gegevens over uw eerderebestellingen & reviews die u hebt geplaatst.

5. Klantenservice

U kunt bellen & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken wegebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die webewaren. Slimmefolie registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. vooranalyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Slimmefolie gebruik van een andere partijvoor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

6. Nieuwsbrieven

u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Slimmefolie heeft algemene enpersoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Slimmefolie samen op basis vanuw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt denieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Slimmefolie meer wiltontvangen, kunt u zich afmelden via Contactpagina.

7. Klantbeoordeling

Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijnvoor andere bezoekers en of Slimmefolie over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen.In voorkomend geval houdt Slimmefolie bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staanook in uw account.

8. Persoonlijk winkelen

Op basis van uw eerdere bezoeken aan www.Slimmefolie.net houdt Slimmefolie uw winkelgedrag enpersoonlijke voorkeuren bij en kan Slimmefolie haar aanbod aan u daarop aanpassen. Slimmefoliegebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie over eerdere aankopen. Lees op Slimmefolie.net meer over cookies en hoe u ze uit kunt zetten.

9. Verbetering van diensten Slimmefolie

Slimmefolie kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doenaan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Slimmefolieuitvoeren, geeft Slimmefolie uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

10. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten

Slimmefolie gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.Zonodig overhandigt Slimmefolie uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ookkan Slimmefolie uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie enandere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aaneen rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten ofonrechtmatige gedragingen.

11. Achteraf betalen

Als u artikelen koopt en niet meteen betaalt, kan Slimmefolie uw kredietwaardigheid toetsen. Slimmefolie kan daarbij gebruikmaken van externe bureaus/derden. Voor dat onderzoek kan Slimmefolie uw gegevens aan anderen verstrekken, die deze gegevens alleen voor dat doel mogengebruiken.

12. Zakelijke klanten

Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijzegebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Slimmefolie deze gegevens net zoals die van andere klanten van Slimmefolie.

13. Social media

Op sommige plekken op www.Slimmefolie.net, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Slimmefolie krijgt geentoegang tot uw social media-account. 

Artikel 2 Doorgifte aan derden 

1. Slimmefolie geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

a) De doorgifte geschiedt aan een door Slimmefolie voor de in deze Privacy Verklaring opgesomdedoeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Slimmefolie een overeenkomst heeft geslotenwaarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uwpersoonsgegevens;
b) Slimmefolie op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aanbevoegde instanties. 

Artikel 3 Beveiliging van gegevens 

1. Slimmefolie maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passendetechnische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen datonbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik ofde wijziging te voorkomen van de informatie die Slimmefolie ontvangt. 

 Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u eenverzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naarinfo@Slimmefolie.net of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als uervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van dewebsite, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van hetwebsite. 

Artikel 5 Cookies 

. Het is mogelijk dat Slimmefolie tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party sessioncookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om teworden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer wordengewijzigd. Sommige functies op www.Slimmefolie.net werken mogelijk niet meer indien uwcomputer geen cookies kan ontvangen 

Artikel 6 Aansprakelijkheid Slimmefolie 

 1. Slimmefolie heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uwpersoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Slimmefolie verwerkt ten behoeve van www.Slimmefolie.net. Slimmefolie accepteert geen enkeleverantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of dienstenvan derden.

 Artikel 7 Bewaartermijn

1. Slimmefolie bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatstebezoek aan www.Slimmefolie.net, tenzij Slimmefolie op grond van een wettelijke bepaling verplichtis persoonsgegevens langer te bewaren. 

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring 

1. Slimmefolie behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassingzal via www.Slimmefolie.net bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.Slimmefolie.net gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor allewijzigingen regelmatig deze pagina en www.Slimmefolie.net in de gaten. De huidige PrivacyVerklaring is bijgewerkt op 08-03-2019.